The Independent Living Funds is now closed 2017

Mewn adran

Cymhwyster - Pwy all wneud cais?

Cyn y gallwch dderbyn cymorth rhaid i chi fodloni'r holl feini prawf canlynol:-

  • Rhaid i chi fod yn derbyn o leiaf £200 yr wythnos, neu werth cydradd, o wasanaethau neu daliadau uniongyrchol gan eich Adran Gwasanaethau Cymdeithasol.
  • Rhaid i chi fod dros 16 oed ac o dan 66 oed.
  • Rhaid i chi fod yn derbyn cyfradd uchaf elfen gofal y Lwfans Byw i'r Anabl (LBA).
  • Rhaid i chi fod yn disgwyl byw yn y gymuned am y chwe mis nesaf.
  • Rhaid i chi fod â llai na £18,500 o gyfalaf (ac eithrio’r adeilad yr ydych yn byw ynddo). Mae'r swm hwn yn cynnwys unrhyw gyfalaf sydd ym meddiant eich cymar.

Gall y gronfa dalu hyd at uchafswm o £420 yr wythnos yn ychwanegol at gyfraniad y Gwasanaethau Cymdeithasol a'ch cyfraniad uniongyrchol chi (ar yr amod nad yw cyfanswm y cyfraniadau gan yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol a'r CBA yn fwy na £715 yr wythnos).

Nid oes rhaid i chi dderbyn Cymhorthdal Incwm i fod yn gymwys i dderbyn arian gan y Gronfa, ond bydd eich incwm (ac incwm eich cymar os oes gennych gymar) yn cael ei gymryd i ystyriaeth mewn unrhyw asesiad.

Ym mhob achos, buasem yn disgwyl i chi gyfrannu hanner elfen gofal eich Lwfans Byw i'r Anabl, a'r cyfan o'ch Premiwm Anabledd Difrifol, os yw’n cael ei dalu i chi gyda'ch Cymhorthdal Incwm, tuag at eich costau gofal.


Mae gwefan y Cronfeydd Byw Annibynnol yn anelu at gydymffurfio â safonau gwe cyfredol a gyda Chanllawiau Hygyrchedd
Gwe W3C blaenoriaethau 1, 2 a 3. Os byddwch yn dod ar draws unrhyw broblemau o ran hygyrchedd, cysylltwch â ni.

Eicon Cydymffurfiad Lefel A-Driphlyg, Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe 1.0 W3C-WAI XHTML 1.0 dilys! CSS dilys!

Powered by Ana Hosting | Published by VC